Praktijk voor Cranio Sacraal Therapie - Utrecht

Registraties

VBAG

houdt toezicht op de kwaliteit van de aangesloten praktijken en zorgt ervoor dat iedereen voldoende  bij- en nascholing volgt.

RBCZ

Register therapeut en onderhevig aan het Tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg  TCZ )

AGB-code: 90049614
AGB-code praktijk: 9058015
VBAG : 22011063
RBCZ: 102047R

KVK: 60302801

Opleidingen

 • Cranio Sacraal Therapie bij PCSA
 • Cranio Sacraal Therapie voor paarden bij PCSA
 • Lymfedrainage human bij PCSA
 • Lymfedrainage voor paarden bij de Blauwe Hengst
 • Het Cognitieve Paard  bij Learning Animals
 • Holistisch Kindercoach bij de Weide blik
 • Kinderyoga bij de Weide blik
 • Epiginetisch Veterinair Coach bij Evenwijs
 • Epiginetisch Therapeut Human i.o bij Evenwijs
 • Consulent Celzout Therapie bij het instituut voor Celzouttherapie

Klacht- en tuchtregeling:

 • Met eventuele klachten kunnen cliënten van Praktijk Laurie Hoenders terecht bij de Geschillencommissie voor complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG).
 • Door toepassing van bovenstaande geschillenregelingen voldoet Praktijk Laurie Hoenders  aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor wat betreft het klacht- en tuchtrecht.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘ cranio-sacraaltherapie of lymfedrainage
 • de kosten van het consult

Download Privacy Verklaring [PDF]